wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wpb628b028.png
wp6e47a543.png

(vervolg)

 

- BA5: Specifieke brancheboekingen, ag 5e druk / hd 4e druk

Diverse specifieke praktijkboekingen, zoals aankoopkosten onroerende zaken, kosten van financiering en leasing, inkoop- en verkoopkortingen, creditnota's en correcties, boekhouding m.b.t. ondernemings-vormen, zoals vennootschappen, inbreng, winstdeling en boekingen vennoten.

 

- BA6: Computerboekhouden in de praktijk, 3e druk

Praktisch uitvoeren van een geheel boekjaar van een branchespecifieke casus-onderneming (agrarisch resp. MKB), met name aanleggen administratie, aanmaken basisgegevens, invoeren van kas- en bankmutaties, aanleggen koppeling met Rabo-telebankieren en inlezen digitale rekeningafschriften, splitsen van factuur-mutaties, boeken eindejaarsmutaties, interpreteren kolommenbalans.

De leerling ontwikkelt zijn competentie zelfwerkzaamheid door hierbij gebruik te maken van:

Bijlage BA6b: Handleiding van het gebruikte PC-boekhoudpakket Agrovision-Mifas.

 

- BA7: Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving, ag 5e druk / hd 4e druk

Lezen en interpreteren van fiscaal jaarrapport van een branchespecifieke casus-onderneming, toepas-sen/benutten van actuele fiscale regelgeving, zoals investeringsaftrek, vormen van ondernemersaftrek, overige ondernemersfaciliteiten, aangifte en aanslag inkomstenbelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een actueel praktijkconform Jaarrapport:

Bijlage BA7b: Fiscaal jaarrapport casusonderneming (agrarisch resp. MKB).

 

- BA8: Kengetallen, analyseren en opzet begroting, ag 5e druk /  hd 4e druk

Kennismaking met kengetallen (berekening en betekenis), o.a. liquiditeit, solvabiliteit, enz., verschillen tussen fiscale en bedrijfseconomische berekening van kosten en opbrengsten, opstap naar begrotingsopzet: investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting, actuele aan-dachtspunten administratieve organisatie.

wpf9f7568e.png
wp7f9b69c6.png
wp5a888ca1.png